põhipuhkus

Põhipuhkus on töötamise juures üks paremaid hüvesid töötasu kõrval muidugi. Järgnevalt olengi välja toonud olulisima, mis puudutab põhipuhkuse kasutamist ja puhkuse ajakava koostamist. Samuti käsitlen puhkuse katkestamise ja aegumise teemat.

 

Kui pikk on töötaja põhipuhkus?

Töötajal on õigus saada kalendriaastas 28 kalendripäeva põhipuhkust, mida arvutatakse ja antakse töötaja töötamise eest.

 

Kas põhipuhkus võib olla lühem või pikem kui 28 kalendripäeva?

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ka seaduses sätestatust pikemas põhipuhkuses, kuid lühemas kokku leppida ei tohi. Pikem põhipuhkus võib olla sätestatud ka töölepingu seaduses või eriseadustes. Näiteks on pikem puhkus alaealistel, laevapere liikmetel, haridustöötajatel jne.

 

Aga osalise tööajaga töötaja põhipuhkus?

Põhipuhkuse pikkus on täistööaja ja osalise tööajaga töötajatel ühepikkune.

 

Mis on puhkuse ajakava?

Puhkuse ajakava ehk plaan, millal töötajad puhkavad, tehakse töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Puhkuse ajakava eesmärgiks on anda nii töötajale kui ka tööandjale võimalus tööd ja puhkust ette planeerida.

 

Mida puhkuse ajakavasse märgitakse?

Tööandjal tuleb puhkuse ajakavasse märkida põhipuhkus ja kasutamata puhkus, kuid sinna võib lisada ka muid puhkuseid, näiteks isapuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus.

 

Kui vajad dokumentide koostamisel abikäsi, vaata, kuidas veebisekretär Sulle kasulik saab olla – isiklik virtuaalassistent.

 

Mis tingimustel võib tööandja kehtestada töötaja puhkuse ühepoolselt?

Tööandjal on õigus kehtestada ühepoolselt puhkus, võttes sealjuures arvesse töötaja mõistlikke soove. Kui tööandja määrab ise puhkuste ajakava, peab puhkuse pikkus olema järjestikused 28 kalendripäeva. Tööandjal on õigus kehtestada ka kollektiivpuhkus. Näiteks talvisel perioodil, kui ettevõttel on kõige madalam töökoormus ning suvel omakorda ei puhka intensiivse koormuse tõttu keegi vmt.

 

Aga kui töötaja soovib võtta puhkuse välja osade kaupa?

Kui töötaja soovib puhkust võtta välja osade kaupa, tuleb see eelnevalt tööandjaga kokku leppida. Sellisel juhul peab vähemalt ühe puhkuseosa pikkuseks olema 14 järjestikust kalendripäeva. Tööandja võib keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemaks kui seitsmepäevasteks osadeks, kuid kokkuleppel on lühem kui seitsmepäevane põhipuhkus siiski lubatud. 

 

põhipuhkuse kasutamine

 

Kellel on õigus nõuda puhkust neile sobival ajal?

Õigus selleks on :

  • naisel vahetult enne ja pärast rasedus ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
  • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
  • vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last;
  • vanemal, kes kasvatab 7-10-aastast last (lapse koolivaheajal);
  • koolikohustuslikul alaealisel (koolivaheajal).

 

Kuidas toimub puhkuse kasutamine siis, kui puhkuse ajakava puudub?

Kui tööandja ei ole ajakava koostanud, tuleb töötajal ise hoolitseda enda puhkuse kasutamise eest ning teavitada tööandjat 14 kalendripäeva varem kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

Kuidas saab ajakavasse kirja pandud puhkusi muuta?

Ajakavasse kirja pandud puhkusi saab muuta vaid poolte kokkuleppel.

 

Kas puhkust saab võtta vaid töötatud aja eest?

Põhipuhkust antakse töötatud aja eest. Tööandjal ei ole keelatud töötajale anda puhkust ka ette ehk töötamata aja eest. Näiteks kasutab töötaja kalendriaasta puhkuse ära täies ulatuses suvel.

 

Millal on tööandja õigus puhkus katkestada või edasi lükata?

Tööandjal on õigus puhkus katkestada või edasi lükata üksnes töökorralduse ettenägematu ja olulise hädavajaduse tõttu. Puhkuse võib katkestada eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks. Seadus kohustab tööandjal hüvitada töötajale puhkuse katkestamisest või edasilükkamisest tulenevad kulud. Näiteks tasub tööandjal kaaluda enne töötaja puhkuse katkestamist, kas ta on valmis kinni maksma töötaja ostetud reisi, mida too puhkuse katkestamise tõttu kasutada ei saa, või on tal lihtsam ja odavam leida teine töötaja, kes täidab vajalikud tööülesanded.

 

Millal on töötajal õigus puhkus katkestada või edasi lükata?

Töötajal on õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada olulistel isiklikel põhjustel, eelkõige haiguse, rasedus- ja sünnituspuhkuse, samuti streigis osalemise tõttu. Eelkõige on puhkuse katkestamise või edasilükkamisel tegemist olukordadega, kus töötaja on ajutiselt töövõimetu. Näiteks jääb töötaja puhkuse ajal või vahetult enne puhkusele minekut haigeks. Töötaja peab teavitama tööandjat puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel. 

 

puhkuse katkestamine

 

Kas puhkuse katkestamiseks ei piisa lihtsalt töövõimetuslehe edastamisest?

Töövõimetuslehe väljastamine ei katkesta puhkust automaatselt ja puhkuse katkemiseks tuleb esitada vastavasisuline tahteavaldus.

 

Kuidas toimub kasutamata jäänud puhkuseosa väljavõtmine?

Puhkuse katkestamisel või edasilükkamisel on töötajal õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa väljavõtmist kohe pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Sellisel juhul ei oma tähtsust asjaolu, kas puhkus katkestati või lükati edasi tööandjast või töötajast tingitud põhjustel.

 

Mis arvatakse puhkuse andmise õiguseks oleva aja hulka?

Põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka arvatakse lisaks töötatud ajale ka ajutise töövõimetuse aeg; puhkuse aeg; aeg, mil töötajate esindaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. Lapsehoolduspuhkuse ja tasustamata puhkuse aja eest töötaja põhipuhkust ei teeni, kuid ülejäänud puhkuste aeg võetakse puhkuse arvestamisel arvesse, näiteks põhipuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus jne.

 

Millal tekib töötajal õigus saada puhkust?

Esimesel tööaastal tekib töötajal õigus saada puhkust, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud. Sellisel juhul antakse töötajale puhkust võrdeliselt töötatud ajaga. Kokkuleppel saab ka varem.

 

Mis on puhkuse arvestamise perioodiks?

Puhkuse arvestamise perioodiks on kalendriaasta. Igas kalendriaastas peaks töötaja kasutama ära kogu oma põhipuhkuse. Vaatamata sellele võib tekkida olukord, kus töötaja ei ole kalendriaasta jooksul kasutanud ära tervet oma puhkust. Sellisel juhul tuleb kasutamata puhkus viia üle järgmisesse kalendriaastasse.

 

Kumb tuleb enne ära kasutada – kas jooksev või varasem puhkus?

Seadus ei sätesta, kas töötaja peab esmalt kasutama ära jooksva aasta puhkuse ja alles seejärel varasemalt kasutamata jäänud puhkuse või vastupidi. Puhkuste kasutamise eelisjärjekorra määramine jääb poolte kokkuleppe lahendada. Kokkulepete tegemisel on oluline võimaldada töötajale väljatöötatud puhkuste kasutamist enne puhkusenõude aegumist.

 

Millal puhkusenõue aegub?

Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. 

 

puhkuse aegumine

 

Pärast seda on põhipuhkus aegunud. Lühikese aegumistähtaja eesmärgiks on motiveerida töötajaid võtma ületöötamise vältimiseks põhipuhkust välja igal aastal.

 

Millal puhkuse aegumine peatub?

Puhkuse aegumine peatub, kui töötaja:

  • kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust;
  • kasutab lapsendaja puhkust;
  • kasutab lapsehoolduspuhkust;
  • on ajateenistuses;
  • on asendusteenistuses.

Puhkuse aegumine lükkub edasi peatumise aja võrra. Näiteks viibib töötaja aastal 2019 kuus kuud lapsehoolduspuhkusel. 2019. aasta puhkust on töötajal õigus kasutada kuni 01.07.2021 (ehk 01.01.2021 + 6 kuud).

 

Mida toob kaasa puhkusenõude aegumine?

Puhkusenõude aegumisel kaotab töötaja õiguse seda puhkust kasutada ning õiguse nõuda töösuhte lõppemisel kasutamata põhipuhkuse hüvitamist rahas.

 

Millal tuleb välja maksta puhkusetasu?

Puhkusetasu, sealhulgas põhipuhkuse, lapsepuhkuse ja õppepuhkuse tasu tuleb töötajale maksta erineva kokkuleppe puudumisel välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Pooled võivad kokku leppida, et puhkusetasu makstakse töötajale puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, kuid hilisem puhkusetasu maksmine lubatud ei ole. Juhul kui tööandja viivitab puhkusetasu maksmisega, on töötajal õigus nõuda viivist võlaõigusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 

Kas puhkust tohib hüvitada rahas või muude hüvedega?

Puhkust ei tohi töösuhte kestuse ajal hüvitada rahas või muude hüvedega, kuid töösuhte lõppedes peab tööandja kasutamata ja aegumata puhkusepäevad töötajale rahas hüvitama.

Allikas www.tooelu.ee

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!