ettevõtte raamatupidamine

Iga ettevõttega kaasneb raamatupidamiskohustus. Sõltumata sellest, kas ettevõtja otsustab raamatupidamist teha ise või laseb selle teha raamatupidajal, on ettevõtte raamatupidamine juhatuse vastutada, kelleks on aga enamasti ettevõtja ise. Selleks, et olla edukam ja teadlikum ettevõtja, on oluline mõista raamatupidamise algtõdesid.

Esmalt lühidalt sellest, kes on mikroettevõtja, kes aga väikeettevõtja.

 

Mikroettevõtja

Mikroettevõtja definitsiooni annab meile raamatupidamise seaduse (RPS) § 3 punkt 14, mille kohaselt on mikroettevõtja osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:

  • varad kokku kuni 175 000 eurot,
  • kohustised ei ole suuremad kui omakapital,
  • üks osanik, kes on ka juhatuse liige
  • ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot.

 

Väike-ettevõtja

Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

 • varad kokku 4 000 000 eurot,
 • müügitulu 8 000 000 eurot ja
 • keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest (RPS § 3 p 15).

 

Seadusandlus

Iga ettevõtte raamatupidamine peab vastama raamatupidamise seaduses (RPS) ja selle alusel vastu võetud aktides sätestatud nõuetele. Korralduslikke juhtnööre leiab lisaks äriseadustikust (ÄS), maksudega seonduvat erinevatest maksuseadustest. Kindlasti ei ole see loetelu ammendav.

 

Kuidas korraldada ettevõtte raamatupidamist?

Ettevõtjana on Sul raamatupidamise korraldamiseks kolm võimalust:

Kõige odavam, aga see-eest kõige aeganõudvam on teha oma ettevõtte raamatupidamine ise ära. Selleks läbid raamatupidamiskursused, õpid iseseisvalt selgeks raamatupidamise algtõed või siis kasutad ära tuttava raamatupidaja, et saada vajalikud teadmised otse praktikult.

Teine, kõige kulukam ja väikese ettevõtte omanikule mitte just eriti otstarbekas võimalus on palgata ettevõttele raamatupidaja.

 

väikeettevõtte raamatupidamine

 

Kolmas võimalus on osta raamatupidamise teenus sisse. Tegemist on levinuima ja otstarbekaima viisiga ettevõtte raamatupidamise korraldamisel. Seda võid teha:

 • nii osaliselt nt majandusaasta aruande koostamise sisseostmine
 • kui ka täielikult s.t ettevõtte igapäevane raamatupidamine koos erinevate aruannete ja deklaratsioonide koostamise ja esitamisega.

Ka veebisekretär pakub ettevõtjatele raamatupidamise teenust ja seda just sellises mahus nagu ettevõttel parajasti vaja läheb. Vaata lähemalt raamatupidamisteenus väikeettevõttele!

 

Raamatupidamise algdokumendid

Raamatupidamises on kõige aluseks algdokumendid. Neid tuleb koguda ja säilitada ning nende alusel raamatupidamise kandeid teha. Mitte iga dokument ei ole algdokument. Selleks on ette nähtud konkreetsed nõuded, millele dokument peab vastama. Vaata lähemalt RPS § 7.

Algdokument tõendab konkreetse tehingu toimumist. Sellel peab olema kirjas tehingu majandusliku sisu kirjeldus, toimumise aeg ja arvnäitajad nt kogus, hind ja summa. Kui Sinu ettevõtte tehingupooleks on teine raamatupidamiskohuslane, peab kauba võõrandamise või teenuse osutamise kohta esitatud arve sisaldama lisaks ka arve numbrit ja tehingu osapooli identifitseerida võimaldavad andmed. Erinevaid nõudeid võivad lisada eriseadused. Näiteks käibemaksukohuslasele lisanduvad nõuded käibemaksuseadusest.

Kui algdokument puudub või see ei vasta seaduses sätestatud nõuetele, tuleb sellistelt kuludelt tasuda tulumaks (tulumaksuseadus § 51 lg 2 p 3).

Algdokumentideks on näiteks pangakonto väljavõtted, maksekorraldused, väljastatud müügiarved, sissetulnud ostuarved, lepingud, tööajatabelid, aktid (nt kauba või põhivara mahakandmise ja arvelevõtmise aktid), orderid, ettevõtte siseselt genereeritud aruanded, otsused, taotlused, käskkirjad, koonddokumendid (majanduskulude aruanne, lähetuskulude aruanne, palgaarvestuse dokumendid, ühisrahastuse aruanded) jms.

 

raamatupidamise algdokumendid

 

Algdokumentide säilitamine

Algdokument peab olema vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Selleks sobib nii paberdokument, skaneeritud dokument kui ka arvutis loodud pdf dokument. Mõistlik on kõik algdokumendid viia ühte vormingusse. Kuna tänapäeval on enamik algdokumente elektroonsel kujul, on otstarbekas skaneerida Sinuni jõudvad vähesed paberkandjal algdokumendid ning pidada algdokumente vaid digitaalselt kujul. Mõistlik on teha andmetest aegajalt varukoopiaid välismälule või pilve.

 

Telli oma ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee!

 

Kõik raamatupidamisdokumendid tuleb alles hoida 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust või lepingu lõppemisest (RPS § 12).

Töötajaga sõlmitud tööleping tuleb säilitada 10 aastat pärast lepingu lõppemist (töölepingu seadus § 5 lg 5).

 

Kokkuvõtteks

Ettevõtte raamatupidamine peab olema kooskõlas raamatupidamise seadusega, sõltumata sellest, kas teed oma ettevõtte raamatupidamist ise või ostad sisse teenust. Raamatupidamine saab alguse algdokumentidest, mida tuleb nõuetekohaselt koostada, koguda ja säilitada. Järgmisena võtame ette raamatupidamise sise-eeskirja ja kontoplaani.

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!