raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted

Käesolev postitus annab koos asjakohaste näidetega ülevaate sellest, millised on raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted. Iga ettevõtte majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtudes raamatupidamise seaduse §-is 16 sätestatud alusprintsiipidest ehk üldpõhimõtetest. Neid on kokku kümme.

 

Majandusüksuse printsiip

Majandusüksuse printsiip – raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustisi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustistest ning majandustehingutest.

Selle põhimõtte juures on oluline aru saada, et ühe ettevõtte raamatupidamine kajastab vaid ühe ettevõtte tehinguid. Ja ka seda, millest paljud ettevõtjad ei soovi aru saada, et ettevõtte vara ei võrdu omaniku vara. Ettevõtte vara kuulub ettevõttele, samuti nagu ka ettevõtte kohustised. Ettevõtja vastutab vaid selle osaga oma varast, mille ta on ettevõttesse pannud (nt osakapital).

 


Jätkuvuse printsiip

Jätkuvuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip.

 

jätkuvuse printsiip

 

Seega on eelduseks ettevõtte tegevuse jätkuvus. Kui aruande koostamisel on juba teada, et ettevõte ei pea enam üle 12 kuu vastu, siis ei peaks ettevõtte bilansis kajastama näiteks pikaajalisi varasid ja pikaajalisi kohustusi. Kuidas antud juhul toimida, saab lugeda eraldi juhisest.

 


Arusaadavuse printsiip

Arusaadavuse printsiip – raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised.

 

Telli oma ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee!

 

Aastaaruandes tuleb esitada info arusaadavalt, et inimesed, kellel on baasteadmised finantsmaailmas olemas, mõistaksid seda üheselt. Nt kui ettevõte on oma varusid alla hinnanud, tuleks aruandes tuua välja ka põhjus, miks seda tehti (nt osa varudest varastati või netovara realiseerimise väärtus oli madalam kui nende bilansiline maksumus).

 

Olulisuse printsiip

Olulisuse printsiip – raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, finantstulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline informatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte võib arvestada ja aruandes kajastada lihtsustatud viisil.

Aastaaruandes peab sisalduma kogu oluline info. Selline põhimõte paneb ettevõttele vastutuse põhjalikult kaaluda, millist infot lisaks seaduses konkreetselt väljatoodule veel aruandes kajastada. Nt juhul, kui ettevõtte netovara ei vasta bilansipäeval seaduses toodud nõuetele, siis tehakse aastaaruandele eraldi lisa, milles käsitletakse meetodeid, mida netovara taastamiseks ette võetakse.

 

Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip

Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel kasutatakse jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid ja esitusviise. Esitusviisi ja arvestuspõhimõtteid tohib muuta, kui see võimalus tuleneb RPS-ist või kui uus arvestuspõhimõte või esitusviis suurendab finantsinformatsiooni asjakohasust ja tõepärast esitust.

 

raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted

 

Selleks, et erinevad aastad oleksid võrreldavad, on oluline, et arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi ei muudeta. Kui aga rakendub näiteks uus standard, siis on see lubatud. Sel juhul tuleb ka eelmiste perioodide näitajad muuta võrreldavaks ehk rakendada arvestuspõhimõtet tagasiulatuvalt. Vanu aruandeid küll ümber tegema ei pea, aga uue aruande võrdlusperioodis tuleks vastavad muudatused teha. Lisaks on ettevõttel õigus arvestuspõhimõtteid muuta siis, kui selgub, et teine arvestuspõhimõte kajastab mingit finantsnäitajat objektiivsemalt kui senine. Nt õiglase väärtuse vs soetusmaksumuse meetod.


Tulude ja kulude vastavuse printsiip

Tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Antud juhul on oluline, et kulu peab olema kajastatud samas perioodis, mil saadi nendesamade kuludega seoses tulu. Antud põhimõtte vastu eksivad paljud algajad raamatupidajad. Nt kui osutad teenust novembris, detsembris ja jaanuar, siis kõik selle teenuse pakkumisega seotud kulud ja tulud tulebki jagada nende kolme kuu vahel. Teise näitena, kui bilansipäeval algdokumenti (nt leping) veel ei ole, kuid sündmus on toimunud, siis tuleb see tehing raamatupidamises ära registreerida.

 

Jäta oma ettevõtte igapäevane raamatupidamine veebisekretäri hoolde! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee! Rohkem informatsiooni raamatupidamisteenus väikeettevõttele.

 

Objektiivsuse printsiip

Objektiivsuse printsiip – raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne.

Kogu aruandes väljatoodud info tuleb esitada objektiivselt ja neutraalselt, ilustamata. Nt kui ettevõte hindab bilansipäeva seisuga nõuete laekumise tõenäosust, siis tuleb seejuures arvesse võtta kogu olemasolevat informatsiooni, vajadusel otsida lisagi. Nii on võimalik saada objektiivne hinnang.

 

Konservatiivsuse printsiip

Konservatiivsuse printsiip – raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustiste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustiste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine.

 

konservatiivsuse printsiip

 

Hinnanguid tehakse konservatiivselt. Aktiva poole pealt tuleb ette võtta nõuete ja varude väärtuse ning põhivara kasuliku eluea hindamine. Passiva poolelt aga eraldiste moodustamine (kohtuvaidluse võimalik kulu) ja kohustiste hindamine (väljavõtmata puhkused rahalises vääringus). Raamatupidamislikud hinnangud dokumenteeritakse lähtuvalt raamatupidamise siseeeskirjas sätestatule või koostatakse vastavad õiendid. Näitena saab tuua eelmise näite laekumata nõuete hindamise kohta bilansipäeva seisuga. Antud juhul peaksime kriitiliselt hindama, kas need ikka laekuvad või mitte.

 

Avalikustamise printsiip

Avalikustamise printsiip – raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada aruande kasutajatel, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase kohta asjakohast ja tõepäraselt esitatud finantsinformatsiooni.

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted on kohati üksteist osaliselt kordavad. Nt antud printsiibi juures ei ole muud lisada, kui et kõik olulised kirjed tuleb avalikustada.

 

Sisu ülimuslikkuse printsiip

Sisu ülimuslikkuse printsiip – majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga.

Sellest tuleneb, et tehingute sisu on olulisem kui vorm. Ära lähtu dokumendi pealkirjast, vaid süüvi selle sisusse. Nt kui Sinu poolt ettevõtte vahendusel pakutav teenus vastab oma olemuselt ikka töösuhtele (sisu), siis seda see ka on, kuigi lepinguvormiks on valitud teenuse osutamise leping (vorm). Samamoodi tuleb eristada omavahel kasutusrent ja kapitalirent.

 

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted – kokkuvõtteks

Sellised olidki raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted. Kui regulatsioonid ei anna Sulle ette, kuidas midagi kajastada nt krüproraha, siis ettevõttel tuleb endal töötada välja puuduvad põhimõtted, tuginedes ülaltoodud baaspõhimõtetele. Sellised ettevõtte enda poolt loodud põhimõtted tuleks kajastada ka majandusaasta aruandes.

Edu majandusaasta aruande koostamisel!

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!