ettevõtte kasumiaruanne

Lisaks eelmises postituses Ettevõtte bilanss: varad, kohustised ja omakapital käsitletud bilansile kuulub majandusaasta aruande koosseisu ka kasumiaruanne ning mõningatel juhtudel ka rahavoogude aruanne. Järgnevalt olengi neist teinud lühikesed ülevaated.

 

Ettevõtte kasumiaruanne

Kasumiaruandes kajastatakse ettevõtte tulud, kulud ja tegevustulem mingil perioodil – tulud plussiga, kulud miinusega. Seejuures on oluline jälgida, et müügitulu oleks registreeritud õiges perioodis, samuti ostetud kaubad ja teenused. Õige periood tähendab seda, et tulud tuleb kajastada perioodis, mil tehti kulutusi nende tulude saamiseks. Ettevõtte kasumiaruanne sisaldab ka põhivarade kulumit ja väärtuse langust.

Raamatupidamise seadus (RPS) annab ettevõttele valida kahe kasumiaruande skeemi vahel. Skeemi valikul tuleb lähtuda sellest, kumb annab aruande kasutajale parema ülevaate ettevõtte majandustegevuse tulemuse kujunemisest. Mõlema skeemi järgi leitud tulem on ühesugune, kuid erinev on kulude ja tulude võrdlemise metoodika. Skeemi 1 alusel käsitletakse kõiki kulusid perioodikuludena ja need on jaotatud olemusest lähtuvalt nt tööjõukulu, materjalikulu jms. Skeemi 2 alusel on kulud liigendatud vastavalt nende funktsioonile ettevõttes nt. tootmiskulud, turustuskulud, üldhalduskulud jne. Skeemi 1 rakendavad sageli väiksemad ettevõtted, kellel puudub vajadus kulude liigenduseks funktsioonide kaupa.

 

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne annab ülevaate raha liikumisest ettevõttes, selle saamise allikatest ja kasutamisest, rahajäägi suurenemist või vähenemist. 

 

rahavoogude aruanne

 

Telli oma ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee!

 

Rahavoogude aruandes avaldatav informatsioon on oluline selleks, et hinnata ettevõtte võimet genereerida raha, mis on omakorda aluseks ettevõtte väärtuse hindamisel. Rahakäive klassifitseeritakse aruandes majandusüksuse äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse lõikes.

Aruande koostamisel kasutatakse:

  • otsemeetodit, kus kajastatakse otseselt raha liikumist (laekumisi ja väljamakseid);
  • kaudset meetodit, kus korrigeeritakse perioodi kasumit mitterahaliste tehingute mõju ja ülejäänud bilansiridade muutustega.

Äritegevus on ettevõtte põhitegevus ja muu tegevus, mis ei ole investeerimine ja finantseerimine. Sellest tekib põhiosa tuludest ja kuludest, seega ka suurem osa rahakäibest. Nt töötasu maksmine, ostjalt raha laekumine.

Investeerimine on põhivarade ning muude investeeringute soetamine ja müük. Rahavood investeerimistegevusest näitavad, kui suuri kulutusi on tehtud tulevaste tulude ja rahavoogude teenimiseks kavandatud ressurssidele. Nt materiaalse põhivara soetus, aktsiate soetus, kinnisvarainvesteeringu müük.

Finantseerimine on tegevus, mille tulemusena muutuvad ettevõtte omakapitali või laenude koosseis või suurus. Finantseerimistegevuse rahavoogude kajastamine võimaldab prognoosida ettevõtte rahastajate nõudeid tulevaste rahavoogude kohta. Nt pangalaenu tasumine/laekumine, osakapitali sissemakse.

 

Kui Sulle pakub huvi lugeda lisaks ettevõtte majandusaasta aruande koostamisest, leiad kasulikku infot järgmistest postitustest:

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!