töötasu maksmine

Tegeledes ettevõtlusega ja omades töötajaid, tõusetuvad sageli erinevad tööõiguslikud küsimused. Üheks põletavamaks teemaks on töötasu maksmine. Järgnevalt annangi ülevaate töötasu maksmisest, muutmisest ja arvutamisest.

 

Soovin töötajale maksta töötasu üle kuu, kas see on seaduslik?

Töötasu tuleb maksta vähemalt kord kuus kokkulepitud tähtpäeval. Pooled võivad kokku leppida ka, et töötasu maksmine toimub lühema ajavahemiku järel, näiteks iganädalaselt.

 

Kas palgapäev peab olema kindel päev? Piisab ju kui maksan vähemalt kord kord kuus.

Palgapäev on kokkulepitud tähtpäev, mis peab olema töötajale kirjalikult teatavaks tehtud ja sisalduma töölepingus. Kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale, tuleb korraldada töötasu maksmine sellele päevale eelneval tööpäeval. Näiteks kui palgapäev satub pühapäevale, tuleb töötasu välja maksta reedel.

 

Kas töötajale võib välja maksta brutosumma?

Töötasu tuleb välja maksta rahas ja netosummana. Kokkulepitud töötasust arvestab tööandja maha maksud ja maksed. Viidatud maksud on eelkõige tulumaks ja sotsiaalmaks ning makseteks töötuskindlustusmakse ja kohustuslik kogumispensioni makse. Töötaja nõudmisel peab tööandja esitama teatise, mis sisaldab andmeid töötajale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta.

 

Kas töötasu maksmine võib toimuda sularahas?

Kui ei ole eraldi kokkulepet sularahas maksmiseks, siis toimub töötasu maksmine ülekandega pangakontole. Juhul kui töötaja soovib saada töötasu sularahas, on soovitav määrata ka koht, kus ta saab sularaha kätte.

 

Mis saab siis, kui töötasus ei ole kokku lepitud?

Kui töötasu kokkulepe puudub, loetakse töötasuks tasu, mida sarnase töö eest sarnastel tingimustel üldjuhul makstakse. Näiteks kui kassapidaja töötab ilma kirjaliku kokkuleppeta ja suuliselt antud lubadusi ei ole võimalik tõendada, siis on tal õigus sarnast tööd tegevate kolleegide keskmisele tasule või sama tegevusala keskmisele töötasule.

 

Millest töötasu koosneb?

Pooled saavad ise otsustada, millest töötasu koosneb ning kuidas seda arvutatakse. Näiteks on lubatud kokku leppida töötasu arvestamise alustes ajaühiku (näiteks tunnitöötasu, kuutöötasu) või töösoorituste hulga (tükitöö) eest.

 

töötasu maksmine

 

Kas töötasu saab muuta vaid ühepoolselt?

Töötasu suurust saab muuta vaid kokkuleppel. Ühepoolne muutmine on lubatud üksnes töötasu ajutisel vähendamisel töö mitteandmise korral ning töötasu alandamisel. Töötasu alandamist saab aga rakendada juhul, kui töötaja ei ole suutnud tööülesandeid kokkulepitud viisil või mahus täita.

 

Personalidokumendid ootavad koostamist? Võta appi veebisekretär – isiklik virtuaalassistent!

 

Mida silmas pidada, kui vähendada töötasu töö mitteandmise põhjusel? 

Töötasu vähendamist töö mitteandmise põhjusel saab rakendada näiteks olukorras, kus tööandjal ei ole ettenägematutest ja temast mitteolenevate majanduslike põhjuste tõttu anda tööd (siia hulka ei kuulu töömahu hooajalised muutused ega tarne- või hankelepingute sõlmimise edukus) ega ka rahalisi vahendeid, et tasu maksta. Töötasu ei saa vähendada näiteks olukorras, kui tööandjal pole küll töötajale kokkulepitud tööd anda, kuid ta omab siiski piisavaid rahalisi vahendeid, et töötasu maksta.

Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Samas ei ole töötaja kohustatud teist tööd vastu võtma ning keeldumine pakutavast tööst ei saa viia töölepingu ülesütlemiseni.

Tööandja peab teavitama usaldusisikut/töötajaid töötasu vähendamise kavatsusest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Tööandja peab töötajaid seega teavitama töötasu vähendamise võimalikust kavatsusest, mitte töötasu vähendamise otsusest.

Töötajatel on õigus esitada oma arvamusi 7 kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest. Informeerimise järel või sellega samaaegselt alustab tööandja töötajatega konsultatsioone seisukohtade vahetamiseks ja dialoogi pidamiseks. Konsultatsioonide käigus arutatakse usaldusisikult/töötajatelt saabunud ettepanekuid ja soove ning püütakse jõuda lahenduseni, mis rahuldab kõiki konsultatsiooni osapooli. Tööandjal ei ole kohustust usaldusisiku/töötajate arvamust arvestada, kuid arvestamata jätmist tuleb konsultatsioonide käigus põhjendada.

Töötasu võib vähendada kuni kolmeks kuuks 12 kuu jooksul. Töötasu vähenemine võib jaguneda 12-kuulise perioodi peale, kuid õigustatud ei ole töötasu vähendamine iga paari nädala tagant mõne päeva kaupa.

Töötasu vähendamise korral on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt sellega, kui palju tööandja tema töötasu vähendab. Näiteks töötasu vähendamisel 40% ulatuses tuleb sama palju vähendada ka töötaja tööaega. Töötasu võib vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla töötasu alammäära.

Kui töötaja ei ole vähendamisega nõus, saab ta 5 tööpäeva jooksul pärast töötasu vähendamisest teadasaamist töösuhte üles öelda, millele järgneb sarnaselt koondamisele hüvitis.

 

Mida peaks teadma keskmise töötasu arvutamise kohta?

Keskmist töötasu arvutatakse tööpäeva- või kalendripäevapõhiselt. 

Keskmise töötasu arvutamise aluseks võetakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud 6 kuu jooksul teenitud töötasud, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud.

keskmise töötasu arvutamine

Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus, näiteks haiguse alguse kuupäev. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks see kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.

Näiteks kui töötajale on vaja keskmist töötasu arvutada augustis ja juulikuu eest on töötasu sissenõutavaks muutunud, võetakse arvutamise aluseks veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis ja juulis teenitud töötasud. Juhul kui juulikuu töötasu ei ole sissenõutavaks muutnud, võetakse arvutamise aluseks jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais ja juunis teenitud töötasud.

Kui töötaja on tööandja juures töötanud lühikest aega ning esimest palgapäeva saabunud ei ole, siis keskmist töötasu ei arvutata ning töötajale makstakse kokkulepitud töötasu. Näiteks on töötaja töötanud tööandja juures kuu aega ja esimest palgapäeva ei ole veel saabunud (st tööandjal puudub kohustus töötasu välja arvutada). Töötaja läheb järgmise kuu alguses õppepuhkusele ja talle makstakse õppepuhkusel viibitud päevade eest töölepingus kokkulepitud töötasu.

Olukorras, kus töötaja on tööandja juures töötanud rohkem kui 1, kuid vähem kui 6 kalendrikuud, võetakse keskmise töötasu arvutamise aluseks kalendrikuud, mille eest on töötajale töötasu sissenõutavaks muutunud.

Kui töötajale ei ole 6 kuu jooksul töötasu makstud (näiteks töötaja on olnud pikalt puhkusel, haiguslehel), tuleb keskmise töötasuna maksta välja keskmise töötasu arvutamise vajaduse kuule eelnenud kuul töölepingus kokkulepitud töötasu.

Kui töötajale ei ole rohkem kui 12 kuu jooksul töötasu makstud (näiteks töötaja on olnud lapsehoolduspuhkusel), tuleb töötaja töötasu korrigeerida indeksiga. Indeks = keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva kuu töötasu alammäära ja töö tegemisest keeldumise kuul kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtinud töötasu alammäära suhe.

Näiteks: töötajale, kes jäi rasedus- ja sünnituspuhkusele 2014.a. ja kellele on vaja arvutada 2018.a. keskmist töötasu, arvutatakse indeks järgmiselt: 2018.a. töötasu alammäär 500 eurot/2014.a. töötasu alammääraga 355 = 1,41. Töötaja töölepinguline töötasu korrutatakse indeksiga ja tulemuseks on indekseeritud töötasu, mille alusel arvutatakse keskmine töötasu.

Puhkuse tasu arvutamisel on võimalik ka olukord, kus keskmist töötasu arvutama ei pea. Kui töötajale on arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud 6 kuu jooksul makstud ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu.

 

Kokkuvõtteks

Töötasu maksmine on lihtne. Pea vaid meeles järgmist! Maksa töötasu rahas ja netosummana vähemalt kord kuus kokkulepitud tähtpäeval inimese pangaarvele, kui ei ole kokkulepet töötasu maksmiseks sularahas. Kui töötasu kokkulepe üldse puudub, maksa töötajale tasu, mida sarnase töö eest sarnastel tingimustel üldjuhul makstakse.

Kuidas töötasu arvutatakse ja millest see koosneb on poolte endi otsustada. Meeles tuleb pidada seda, et täistööajaga töötajale tuleb maksta tasu vähemalt töötasu alamääras. Osakoormusega töötaja puhul väheneb vastavalt ka alammäär.

Töötasu suurust saab muuta vaid kokkuleppel. Ühepoolne muutmine on lubatud üksnes töötasu ajutisel vähendamisel töö mitteandmise korral ning töötasu alandamisel.

Reegliks on see, et keskmise töötasu arvutamise aluseks võetakse arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud 6 kuu jooksul teenitud töötasud, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud.

Allikas: tooelu.ee

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!