dokumendinäidised

Iga ettevõte on erinev, mistõttu ka dokumendiliigid varieeruvad ettevõtteti. Samas on ka neid dokumente, mille loomisega puutuvad kokku pea kõik ettevõtjad. Järgnevalt teengi lühiülevaate neist, viidates nii näidistele kui ka dokumendipõhjadele.

 

Akt

Akt on dokument, millega tuvastatakse mingi seis (inventuuri akt, akt ruumi ülevõtmise/-andmise kohta) või fakt (toote/teenuse üleandmine-vastuvõtmine).

Vaata näidist!

 

Ametikiri

Ametikiri on dokument, mis koostatakse selleks, et infot vahetada ja saadetakse enamasti kas posti või e-posti teel. Ametikirjadeks on näiteks taotlus, pöördumine, ettepaneku tegemine, volikiri, teatis, hinnapakkumine jne. Kui Sa koostad ettevõtte ametikirja, pööra tähelepanu lisaks kirja sisule ka kirja vormistamisele, kuna sellega mõjutad otseselt, milline esmamulje Su ettevõttest kirja lugejale tekib.

Vaata näidist!

Ametikirja koostamisest saad lähemalt lugeda postituses Ametikirja koostamine – juhtnöörid koos näidisega.

 

Arve

Arve on raamatupidamise algdokument, mis koostatakse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.

Vaata näidist!

 

Käskkiri

Käskkiri on dokument, millega korraldatakse ettevõtte sisest elu. Selle annab üldjuhul välja ettevõtte juht. Käskkirju kasutatakse asutuse sisemiste korda kinnitamiseks aga ka personaliga seotud küsimuste otsustamiseks (tööle võtmine, puhkusele lubamine, preemia maksmine, töölt vabastamine jms).

Enamasti jagunevadki käskkirjad üldkäskkirjadeks ja personalikäskkirjadeks.

Vaata näidist!

 

ettevõtte käskkiri

 

Leping

Leping on mitmepoolne tehing. Kui Su ettevõte osutab teenust ilma lepingut sõlmimata, siis juriidiliselt on Teie vahel suuline leping. Selleks, et kasutada lepingut oma õiguste kaitseks, sõlmi kindlasti kirjalik leping, kas paberil või digitaalne. Lepingu sõlmimisel on keskseks seaduseks võlaõigusseadus, mis hõlmab nii üldiseid sätteid, kui toob välja erisused erinevate lepinguliikide puhul.

Erinevaid lepingunäidiseid (juhatuse liikme leping, autorileping, käsundusleping, tööleping, töövõtuleping, varalise materiaalse vastutuse leping, raamatupidamisteenuse osutamise leping, müügileping, vara tasuta kasutamise leping, üürileping, rendileping, laenuleping, tarneleping jms) leiad EASi veebilehelt.

 

Otsus

Otsus on dokument, mille võtab vastu ettevõtte juhatus või mõnikord ka osanikud. Seda dokumendiliiki kasutatakse enamasti ettevõtte tegevust puudutavate otsustuste korral. Näiteks ettevõtte nime ja tegevusala muutmine jms. Samuti ei keela keegi kasutada otsust ka käskkirja asemel.

Vaata näidist!

 

Protokoll

Protokoll on dokument, mis koostatakse enamasti koosoleku toimumise kohta ja selles fikseeritakse vastuvõetud otsused. Protokollis märgitakse:

  • dokumendi liigi nimetus, nt juhatuse koosoleku protokoll
  • koosoleku toimumise kuupäev ja koht samas käändes, näiteks Viljandis 10. juunil 2018 või Viljandi, 10. juuni 2018
  • alguse- ja lõpukellaaeg
  • koosoleku juhataja ja protokollija andmed, osalejad, puudujad ja kutsutud; kui koosoleku juhataja ja protokollija kuuluvad ka koosolekut pidava organi liikmete hulka, kantakse ka nemad osalejate nimekirja tähestikulises järjekorras; eraldi registreerimislehe olemasolul viidatakse sellele protokollis.
  • päevakord
  • koosoleku käik päevakorrapunktide kaupa
  • vastuvõetud otsused
  • koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

Erinõuded võivad tulla seadusest. Samuti saab ettevõttesiseselt otsustada protokolli kantavate andmete loetelu. Protokollid registreeritakse.

Vaata näidist!

 

Kokkuvõtteks

Väikeettevõttes sagedamini ettetulevaid dokumendiliike ei ole just palju. Selleks, et Sinu ettevõtte dokumendid oleksid korras, võta kasutusse väljatöötatud dokumendinäidised ja kohanda need vastavalt Sinu ettevõtte vajadustele. Väga häid dokumendipõhju leiad EAS-i veebilehelt, erinevaid dokumendinäidiseid lisaks veel Sekretär.ee lehelt.

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!