majandusaasta aruanne

Eelnevates osades tegime sissejuhatuse raamatupidamisse (osa 1), tutvusime raamatupidamise sise-eeskirja ja kontoplaaniga (osa 2) ning raamatupidamiskannetega (osa 3). Seekordses viimases osas on vaatluse all deklaratsioonid ja aruanded s.h majandusaasta aruanne.

Vähemalt kord kuus kuu algul võta oma ettevõtte raamatupidamine ette ning tee ära raamatupidamiskanded eelmise kuu ostude, müükide ja rahaliikumiste kohta. Oluline on teha seda regulaarselt, muidu on lihtne järge kaotada.

Selleks, et ettevõtte töö sujuks ning ei tekiks lisakulu viiviste ja intresside näol, on oluline hoida kinni erinevatest deklaratsioonide ja aruannete esitamise tähtaegadest. Järgnevalt neist lähemalt.

 

Deklaratsioonid

Ettevõtte raamatupidamise korraldamisel jälgi, et maksud oleksid korrektselt arvestatud ning õigeaegselt deklareeritud ja makstud. Kaks põhilist deklaratsiooni, millega mikro- ja väikeettevõtted kokku puutuda võivad on TSD-deklaratsioon ja käibemaksu deklaratsioon, aga ka INF deklaratsioon võib vajada aegajalt täitmist.

Kui Sa maksad ettevõttest töötasu, dividende või oled teinud muid maksustatavaid kulusid (erisoodustused, vastuvõtukulud, kingitused jms), tuleb töötasu väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäevaks esitada Maksu- ja Tolliametile tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon ehk TSD-deklaratsioon koos lisadega ja tasuda maksud.

Nt kui aprillis makstakse töötajale märtsis välja teenitud töötasu, siis TSD deklaratsioon tuleb esitada ja töötasu maksud maksta 10. maiks.

Käibemaks on tarbimismaks, mida tuleb maksta riigile selle eest, et riik ühiskondlikke teenuseid üleval peaks. Käibemaksu küsitakse lõpptarbija käest.

Kui oled käibemaksukohuslane (kohustuslik, kui aastakäive on 40 000 eurot ja enam), tuleb kord kuus, järgneva kuu 20. kuupäevaks esitada Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsioon ehk KMD ja maksta käibemaks. KMD-s näidatakse müügile ja ostule lisatud käibemaks, mis annab kokkuvõttes ülevaate, kui suures summas käibemaks maksmisele kuulub või on seda hoopis enammakstud.

 

aastaaruande tellimine

 

Kui oled maksnud oma ettevõttest isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni, tuleb kord aastas 01. veebruariks esitada Maksu- ja Tolliametile INF 14 vorm. INF deklaratsioonid on lisainfo edastamiseks. Nende esitamisega ei kaasne maksukohustust. Lisaks INF 14 vormile, võib tulla ette ka INF 1 vormi täitmise vajadus. Seda juhul, kui oled otsustanud endale dividende maksta. Esitada tuleb see siis, kui deklareerid dividendide pealt makstavat tulumaksu.

Jälgi, et maksad oma maksud ära tähtaegselt, kuna juba järgmisest päevast, mil oled maksu maksmisega hilinenud, hakkab tasumata maksusummalt jooksma intress 0,06% päevas. Kui soovid jätta deklaratsioonide esitamise raamatupidaja kanda, siis postitustest Juhend – raamatupidajale õiguste andmine e-Maksuametis leiad üksikasjalikud juhised koos ekraanipiltidega, kuidas raamatupidajale pääsuõigusi jagada.

 

Majandusaasta aruanne

Igal ettevõtjal on kohustus kord aastas esitada majandusaasta aruanne. Kui Sinu ettevõtte majandusaasta lõpeb 31. detsembril, tuleb Sul majandusaasta aruanne äriregistrile esitada hiljemalt 30. juuniks.

 

Telli oma ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee!

 

Majandusaasta aruanne koostatakse äriregistri ettevõtjaportaalis. Selleks, et lihtsustada aastaaruande sisestamist ettevõtjaportaali, panin kokku praktilise juhendi koos ekraanipiltidega – mikroettevõtte aastaaruande koostamine äriregistri ettevõtjaportaalis.

Mikroettevõtja peab majandusaasta aruandes esitama vaid informatsiooni, mis on seaduses otseselt nõutud. Väikeettevõtja peab esitama majandusaasta aruande, mis annaks tema finantsolukorrast asjakohase ja tõepärase ülevaate, mida oleks kolmandal isikul võimalik kasutada oma majandusotsuste tegemisel.

Loe kindlasti ka minu postitust, kus panin lühidalt koos näidetega kirja raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted.

Mikroettevõtte majandusaasta aruanne koosneb enamasti vaid bilansist ja kasumiaruandest ning kolmest kohustuslikust lisast (arvestuspõhimõtted, tööjõukulud ja seotud osapooled). Lisaks on mikroettevõtjal majandusaasta aruande koostamisel valikus veel mõned lisad (RPS § 21 lõige 4), kuid need tuleb esitada vaid siis, kui selleks vajadus on – keskmisel mikroettevõttel ei ole.

Väikeettevõtja peab lisaks põhiaruannetele (bilanss ja kasumiaruanne) esitama ka tegevusaruande. Lisades peab väikeettevõtja avalikustama RPS § 21 lõikes 3 nimetatu.

 

aastaaruande koostamine

 

Erinevalt väikeettevõtjast, tuleb mikroettevõtjal esitada bilanss lihtsustatud kujul detaile välja toomata. Oluline on, et kohustised ei tohi ületada omakapitali. Kasumiaruandes erinevusi väikeettevõtjaga ei ole.

Majandusaasta aruandele tuleb lisada kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek. Majandusaasta aruande esitamisel tuleb deklareerida ka ettevõtte müügitulu jaotus EMTAK tegevusalade lõikes.

Kohustus nõuetekohane majandusaasta aruanne koostada lasub ettevõtte juhatusel, kes esitab selle kinnitamiseks osanikele. Samuti on juhatuse kohustus esitada kinnitatud majandusaasta aruanne koos kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku ja müügitulu jaotusega õigeaegselt s.t kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest äriregistrile (äriseadustik (ÄS) § 179 lg 1-4).

 

Bilanss

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis näitab kindla kuupäeva seisuga ettevõtte vara, kohustisi ja omakapitali ning kajastab ettevõtte majanduslikku hetkeseisu. Enamasti koostatakse bilanss majandusaasta viimase kuupäeva seisuga ja võrdluseks jäetakse kõrvale eelmise majandusaasta lõpuseis. Bilanss võimaldab välja lugeda, kas ettevõtte varad on rahastatud omanike enda poolt (omakapital), laenurahaga või maksmata arvete, maksude ja töötasude arvelt (kohustised).

 

Jäta oma ettevõtte igapäevane raamatupidamine veebisekretäri hoolde! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee! Rohkem informatsiooni raamatupidamisteenus väikeettevõttele.

 

Bilanss jaguneb kaheks pooleks, mis peavad olema alati võrdsed:

  • aktiva – varad
  • passiva – kohustised ja omakapital.

Bilansiskeem on toodud RPS lisas 1. Kui väikeettevõtja peab bilansi koostamisel lähtuma tervenisti etteantud bilansiskeemist (s.h bilansikirje nimetusi on lubatud täpsustada), siis mikroettevõtja bilanss peab olema liigendatud minimaalselt alljärgnevalt:

  • varad (käibevara, põhivara)
  • kohustised (lühiajalised ja pikaajalised kohustised s.h eraldised)
  • omakapital (osakapital nimiväärtuses, sissemaksmata osakapital)

majandusaasta aruande tellimine

 

Kasumiaruanne

Kasumiaruanne näitab, kui palju on ettevõte teeninud tulusid ja kui palju on tehtud kulusid. Kui tulud ületavad kulusid, on ettevõte teeninud kasumit, vastupidisel juhul aga kahjumit. Kasumiaruanne koostatakse teatud perioodi kohta (nt aasta, kvartal, kuu).

Kuna ettevõtte tulud ja kulud fikseeritakse nende tekkimise hetkel (nt arve esitamise hetkel), sõltumata rahaliikumisest, ei näita kasumiaruande tulud raha tegelikku laekumist ega kulud raha tegelikku maksmist.

Kasumiaruannet on võimalik koostada kahe skeemi alusel (RPS lisa 2), olenevalt sellest, kuidas soovid oma ettevõtte kulusid liigitada. Mikro- ja väikeettevõtetele sobib kasutamiseks skeem 1, milles jaotatakse kulud liikide järgi (otsesed kulud, kaudsed kulud, tööjõukulud, amortisatsioonikulud ja muud ärikulud). Suuremad ettevõtted kasutavad sageli skeemi 2, kus kulud jaotatakse erinevate funktsioonide (turustuskulud, üldhalduskulud jms) järgi. Viimane annab paremad võimalused andmete analüüsiks ja võimaldab parema ülevaate kulutuste eesmärkidest.

 

Kokkuvõtteks

Olulised tähtpäevad raamatupidamises on:

  • 30. juuni – majandusaasta aruanne (Äriregister), kõik ettevõtted;
  • kuu 10. kuupäev – TSD (Maksu- ja Tolliamet), kui oled käibemaksukohuslane või oled ettevõttest maksnud töötasu, dividende või teinud muid maksustatavaid kulusid;
  • kuu 20. kuupäev – KMD (Maksu- ja Tolliamet), kui oled käibemaksukohuslane;
  • 01. veebruar – INF 14 deklaratsioon (Maksu- ja Tolliamet), kui oled maksnud oma ettevõttest isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni.

Mikroettevõtte majandusaasta aruanne koosneb enamasti vaid bilansist ja kasumiaruandest, väikeettevõttel lisandub tegevusaruanne. Vajadusel täidetakse lisad, lisatakse kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek ja deklareeritakse ettevõtte müügitulu jaotus EMTAK tegevusalade lõikes.

 

bilanss

 

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis näitab kindla kuupäeva seisuga ettevõtte vara (aktiva), kohustisi (passiva) ja omakapitali (passiva). Erinevalt väikeettevõtjast, tuleb mikroettevõtjal esitada bilanss lihtsustatud kujul detaile välja toomata.

Kasumiaruanne näitab, kui palju on ettevõte teeninud tulusid ja kui palju on tehtud kulusid. Kasumiaruandes mikroettevõtjal erinevusi väikeettevõtjaga ei ole.

Loodetavasti leidsid endale meie neljaosalisest raamatupidamisealasest postitusteseeriast miskit kasulikku kaasa võtta!

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!